از گور خری پرسیدم :
آیا تو سیاه هستی با خط های سفید یا سفیدی با خط های سیاه ؟
و گور خر از من پرسید : آیا تو بدی با عادت های خوب ؟ یا خوبی با عادت های بد ؟
آیا تو آرامی اما بعضی وقتها شلوغ میکنی یا شلوغی بعضی وقتها آرام میشوی ؟
آیا شادی بعضی وقتها غمگین میشوی ؟ یا غمگینی بعضی روزها شاد؟
آیا مرتبی بعضی روزها نامرتب ؟ یا نامرتبی بعضی روزها مرتب ؟
و همچنان پرسید و پرسید و پرسید .
دیگر هیچ وقت از گورخری درباره خط روی پوستش نخواهم پرسید !!

(سیلور استاین) شکلک های ساناز